14/06/2024 - 6:11 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 31/5/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 31/5/2024

00:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 9 (Trung Quốc)
01:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 75 (Hàn Quốc)
02:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 5 (Việt Nam)
03:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 9 (Trung Quốc)
04:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 31 (Việt Nam)
05:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 75 (Hàn Quốc)
06:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 5 (Việt Nam)
07:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 9 (Trung Quốc)
08:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 31 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 75 (Hàn Quốc)
10:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 5 (Việt Nam)
11:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 9 (Trung Quốc)
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 6 (Việt Nam)
13:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 75 (Hàn Quốc)
14:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 9 (Trung Quốc)
15:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 31 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 6 (Việt Nam)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 75 (Hàn Quốc)
18:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 31 (Việt Nam)
19:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 10 (Trung Quốc)
20:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 32 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 76 (Hàn Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 6 (Việt Nam)
23:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 32 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 31/5/2024