22/07/2024 - 11:27 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/6/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/6/2024

00:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 6 (Trung Quốc)
01:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 22 (Trung Quốc)
02:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 32 (Việt Nam)
03:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 6 (Trung Quốc)
04:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 24 (Việt Nam)
05:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 22 (Trung Quốc)
06:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 32 (Việt Nam)
07:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 6 (Trung Quốc)
08:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 24 (Việt Nam)
09:45:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 22 (Trung Quốc)
10:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 32 (Việt Nam)
11:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 6 (Trung Quốc)
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC – Tập 33 (Việt Nam) Tập cuối
13:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 22 (Trung Quốc)
14:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 6 (Trung Quốc)
15:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 24 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC – Tập 33 (Việt Nam) Tập cuối
17:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 22 (Trung Quốc)
18:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 24 (Việt Nam)
19:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 7 (Trung Quốc)
20:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 25 (Việt Nam)
21:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 23 (Trung Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC – Tập 33 (Việt Nam) Tập cuối
23:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 25 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/6/2024