22/07/2024 - 1:06 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/6/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/6/2024

00:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 2 (Trung Quốc)
01:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 18 (Trung Quốc)
02:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 28 (Việt Nam)
03:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 2 (Trung Quốc)
04:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 20 (Việt Nam)
05:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 18 (Trung Quốc)
06:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 28 (Việt Nam)
07:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 2 (Trung Quốc)
08:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 20 (Việt Nam)
09:45:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 18 (Trung Quốc)
10:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 28 (Việt Nam)
11:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 2 (Trung Quốc)
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 29 (Việt Nam)
13:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 18 (Trung Quốc)
14:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 2 (Trung Quốc)
15:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 20 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 29 (Việt Nam)
17:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 18 (Trung Quốc)
18:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 20 (Việt Nam)
19:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 3 (Trung Quốc)
20:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 21 (Việt Nam)
21:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 19 (Trung Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 29 (Việt Nam)
23:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 21 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/6/2024