23/07/2024 - 7:29 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/6/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/6/2024

00:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 30 (Trung Quốc) Tập cuối
01:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 16 (Trung Quốc)
02:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 26 (Việt Nam)
03:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 30 (Trung Quốc) Tập cuối
04:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 18 (Việt Nam)
05:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 16 (Trung Quốc)
06:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 26 (Việt Nam)
07:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 30 (Trung Quốc) Tập cuối
08:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 18 (Việt Nam)
09:45:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 16 (Trung Quốc)
10:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 26 (Việt Nam)
11:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 30 (Trung Quốc) Tập cuối
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 27 (Việt Nam)
13:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 16 (Trung Quốc)
14:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 30 (Trung Quốc) Tập cuối
15:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 18 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 27 (Việt Nam)
17:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 16 (Trung Quốc)
18:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 18 (Việt Nam)
19:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 1 (Trung Quốc)
20:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 19 (Việt Nam)
21:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 17 (Trung Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 27 (Việt Nam)
23:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 19 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/6/2024