22/07/2024 - 12:46 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/6/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/6/2024

00:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 28 (Trung Quốc)
01:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 14 (Trung Quốc)
02:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 24 (Việt Nam)
03:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 28 (Trung Quốc)
04:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 16 (Việt Nam)
05:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 14 (Trung Quốc)
06:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 24 (Việt Nam)
07:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 28 (Trung Quốc)
08:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 16 (Việt Nam)
09:45:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 14 (Trung Quốc)
10:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 24 (Việt Nam)
11:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 28 (Trung Quốc)
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 25 (Việt Nam)
13:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 14 (Trung Quốc)
14:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 28 (Trung Quốc)
15:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 16 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 25 (Việt Nam)
17:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 14 (Trung Quốc)
18:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 16 (Việt Nam)
19:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 29 (Trung Quốc)
20:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 17 (Việt Nam)
21:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 15 (Trung Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC- TẬP 25 (Việt Nam)
23:00:00BỒ CÔNG ANH TRƯỚC GIÓ- TẬP 17 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/6/2024