04/03/2024 - 2:22 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/9/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/9/2023

00:00:00KÝ TÚC XÁ T33
01:00:00LÔI ĐÌNH ĐẶC CẢNH T24
02:00:00TỨ ĐẠI DANH BỔ T20
03:00:00MUÔN KIỂU LÀM DÂU T72
04:00:00NHỮNG ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG P1 T37-38
04:30:00ARTHUR VÀ VƯƠNG QUỐC MIMIMOYS T45-46
05:00:00NGÃ RẼ SỐ PHẬN T6
06:00:00GIẤC MƠ KIM CƯƠNG T36
07:00:00MUÔN KIỂU LÀM DÂU T73
08:00:00KÝ TÚC XÁ T34
09:00:00NHỮNG ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG P1 T39-40
09:30:00ARTHUR VÀ VƯƠNG QUỐC MIMIMOYS T47-48
10:00:00LÔI ĐÌNH ĐẶC CẢNH T25
11:00:00GIẤC MƠ KIM CƯƠNG T37
12:00:00TỨ ĐẠI DANH BỔ T21
13:00:00KÝ TÚC XÁ T35
14:00:00MUÔN KIỂU LÀM DÂU T74
15:00:00LÔI ĐÌNH ĐẶC CẢNH T26
16:00:00TỨ ĐẠI DANH BỔ T21
17:00:00NHỮNG ĐỨA CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG P1 T41-42
17:30:00ARTHUR VÀ VƯƠNG QUỐC MIMIMOYS T49-50
18:00:00NGÃ RẼ SỐ PHẬN T7
19:00:00KÝ TÚC XÁ T36
20:00:00LÔI ĐÌNH ĐẶC CẢNH T27
21:00:00MUÔN KIỂU LÀM DÂU T75
22:00:00TỨ ĐẠI DANH BỔ T21
23:00:00GIẤC MƠ KIM CƯƠNG T37
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/9/2023