22/07/2024 - 12:59 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/7/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/7/2024

00:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 23 (Trung Quốc)
01:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 39 (Trung Quốc)
02:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 16 (Việt Nam)
03:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 23 (Trung Quốc)
04:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 8 (Việt Nam)
05:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 39 (Trung Quốc)
06:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 16 (Việt Nam)
07:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 23 (Trung Quốc)
08:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 8 (Việt Nam)
09:45:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 39 (Trung Quốc)
10:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 16 (Việt Nam)
11:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 23 (Trung Quốc)
12:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 17 (Việt Nam)
13:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 39 (Trung Quốc)
14:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 23 (Trung Quốc)
15:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 8 (Việt Nam)
16:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 17 (Việt Nam)
17:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 39 (Trung Quốc)
18:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 8 (Việt Nam)
19:00:00THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP – Tập 24 (Trung Quốc)
20:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 9 (Việt Nam)
21:00:00THIÊN LONG BÁT BỘ – Tập 40 (Trung Quốc) Tập cuối
22:00:00ANH YÊU MẸ ĐƠN THÂN- TẬP 17 (Việt Nam)
23:00:00MỞ KHOÁ CON TIM- TẬP 9 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 14/7/2024