18/08/2022 - 12:25 PM

Lịch phát sóng HBO 28/6/2022

Lịch phát sóng HBO 28/6/2022

00:30:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
02:10:00 GEORGETOWN : THỊ TRẤN GEORGETOWN
03:50:00 DAYBREAKERS : NHỮNG NGƯỜI THẤY BÌNH MINH
05:25:00 ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING : ANGUS, QUẦN DÂY VÀ NỤ HÔN HOÀN HẢO
07:05:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
09:00:00 IRMA VEP S1 : IRMA VEP
10:00:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
11:40:00 GEORGETOWN : THỊ TRẤN GEORGETOWN
13:20:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
14:45:00 THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER : BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG: BỌT BIỂN LÊN BỜ
16:15:00 HITCH
18:15:00 VOYAGERS : NGƯỜI DU HÀNH
20:00:00 INFERNO : HỎA NGỤC
22:00:00 IRMA VEP S1 : IRMA VEP
23:00:00 GREENLAND
Lịch phát sóng HBO 28/6/2022