28/06/2022 - 7:00 PM

Lịch phát sóng Discovery 20/6/2022

Lịch phát sóng Discovery 20/6/2022

00:35:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:00:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:25:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
02:15:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
02:40:00 HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
03:05:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
05:35:00 SALVAGE HUNTERS (S7) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHÀN 7)
06:35:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
07:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S17) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 17)
09:05:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
09:30:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S3) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 3)
09:55:00 EVEREST AIR (S1) : BẦU TRỜI EVEREST
10:45:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
11:35:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR (S2) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 2)
12:25:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:05:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 2)
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
16:35:00 THE VIKING’S AMERICAN DISCOVERY : PHÁT HIỆN CHÂU MỸ CỦA NGƯỜI VIKING
18:15:00 CELEBRITY IOU JOYRIDE (S1) : MINH TINH ĐỀN ƠN: CHIẾC XE HẠNH PHÚC
19:10:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
20:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:00:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:55:00 MYSTERY AT BLIND FROG RANCH (S2) : BÍ ẨN Ở TRANG TRẠI ẾCH MÙ (PHẦN 2)
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
23:45:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
Lịch phát sóng Discovery 20/6/2022