26/05/2022 - 9:11 PM

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2022

Lịch phát sóng Discovery 16/5/2022

00:10:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
00:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
01:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
01:25:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
01:50:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
02:15:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
02:40:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:05:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00 GOLD RUSH 7 (S7) : TÌM VÀNG (PHẦN 7)
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S5) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 5)
05:35:00 SALVAGE HUNTERS (S1) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU
06:35:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
08:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
09:05:00 NOSTRADAMUS: END OF DAYS (S1) : NOSTRADAMUS: NGÀY TẬN THẾ
09:55:00 EXPEDITION UNKNOWN: HUNT FOR EXTRATERRESTRIALS (S1) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ: TRUY TÌM SỰ SỐNG NGOÀI TR
10:45:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
11:10:00 HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
12:25:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
13:15:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
14:05:00 BEE CZAR (S1) : VUA ONG
14:55:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
15:45:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
16:35:00 THE OUTLAWS OF THE WILD WEST : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
18:15:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
19:10:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
20:05:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:00:00 GOLD RUSH (S12) : TÌM VÀNG (PHẦN 12)
21:55:00 BEE CZAR (S1) : VUA ONG
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S3) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 3)
23:45:00 KEVIN HART’S MUSCLE CAR CREW (S1) : ĐỘI XE CƠ BẮP CỦA KEVIN HART
Lịch phát sóng Discovery 16/5/2022