23/04/2024 - 9:28 PM

Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2024

00:05:00PROMETHEUS
02:10:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
02:40:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
03:05:00THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
04:45:00THE TERMINAL : GA CUỐI
06:50:00DRAGON: THE BRUCE LEE STORY : RỒNG: CUỘC ĐỜI LÍ TiỂU LONG
08:50:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
09:20:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
09:45:00PROMETHEUS
11:50:00THE TERMINAL : GA CUỐI
14:00:00BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
16:05:00SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
18:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:30:00ICEBOX : BĂNG NGỤC
19:55:00LETHAL WEAPON 4 : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4
22:00:00MEMORY : KÍ ỨC
23:55:00CAPTIVE : GIAM CẦM
Lịch phát sóng Cinemax 27/3/2024