27/01/2023 - 6:52 PM

Lịch phát sóng Cinemax 15/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 15/1/2023

00:20:00 JOLT : CÚ GIẬT
01:50:00 TRUE BLOOD S3 : THUẦN HUYẾT 3
02:45:00 TRUE BLOOD S3 : THUẦN HUYẾT 3
03:45:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
05:45:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
07:15:00 EXIT WOUNDS : VẾT ĐẠN XUYÊN
08:55:00 ROBIN HOOD
11:15:00 GREENLAND
13:15:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
15:10:00 FERRIS BUELLER’S DAY OFF : NGÀY NGHỈ HỌC CỦA FERRIS BUELLER
16:55:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
18:35:00 TYSON
20:25:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
22:00:00 JOLT : CÚ GIẬT
23:30:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
Lịch phát sóng Cinemax 15/1/2023