08/12/2022 - 6:31 AM

Lịch phát sóng AXN 7/11/2022

Lịch phát sóng AXN 7/11/2022

00:50:00 TURBULENT SKIES : BẦU TRỜI NHIỄU LOẠN
02:35:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:05:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
03:35:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
04:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
05:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
06:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
06:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
07:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
08:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
09:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:15:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
10:45:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
11:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
12:05:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
13:00:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
14:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
15:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
16:40:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
21:45:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
22:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
23:35:00 THE ROOKIE (SEASON 5) : LÍNH MỚI (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 7/11/2022