07/10/2022 - 4:16 PM

Lịch phát sóng AXN 30/8/2022

Lịch phát sóng AXN 30/8/2022

00:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
02:20:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
03:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
04:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
05:05:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
06:00:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
06:45:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
07:35:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
08:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
09:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
10:10:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
11:55:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
12:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 9) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 9)
14:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
15:30:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
16:20:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
17:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
20:50:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
22:40:00 UNFORGETTABLE (SEASON 1) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 1)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 30/8/2022