09/02/2023 - 4:44 PM

Lịch phát sóng AXN 25/11/2022

Lịch phát sóng AXN 25/11/2022

00:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
01:20:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
02:15:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
03:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
04:05:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
04:35:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
05:05:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
06:50:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
07:20:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
07:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
08:40:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
09:30:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
10:25:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
12:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
13:30:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
14:25:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
15:20:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
16:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
17:10:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
18:05:00 NURSES (SEASON 2) : Y TÁ (PHẦN 2)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 9) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 9)
21:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
22:40:00 TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
Lịch phát sóng AXN 25/11/2022