28/06/2022 - 1:20 PM

Lịch phát sóng AXN 24/5/2022

Lịch phát sóng AXN 24/5/2022

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
02:20:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
03:15:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:35:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
08:25:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
09:20:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
10:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
11:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
13:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
14:35:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
15:30:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
18:05:00 FBI: INTERNATIONAL (SEASON 1) : FBI: ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (PHẦN 1)
19:00:00 HUDSON & REX 2 : HUDSON & REX (PHẦN 2)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
20:50:00 UNFORGETTABLE (SEASON 4) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 4)
21:45:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 NCIS: HAWAI’I (SEASON 1) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: HAWAII (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 24/5/2022