09/02/2023 - 4:50 PM

Lịch phát sóng AXN 11/11/2022

Lịch phát sóng AXN 11/11/2022

00:00:00 WHACKED OUT SPORTS (SEASON 16) : NHỮNG MÔN THỂ THAO KỲ LẠ (PHẦN 16)
00:30:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
03:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
04:10:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
04:40:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
05:10:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
06:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
07:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
08:20:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:15:00 SPIDER-MAN: NO WAY HOME : NGƯỜI NHỆN: KHÔNG CÒN NHÀ
11:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
12:45:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
13:40:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
14:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 14) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 14)
15:25:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
16:15:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
17:10:00 ALEX RIDER (SEASON 2) : ALEX RIDER (PHẦN 2)
18:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
18:30:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG MÀN ẢO THUẬT ĐƯỢC MÁY QUAY GHI LẠI
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 4) : HUDSON VÀ REX (PHẦN 4)
19:55:00 UNFORGETTABLE (SEASON 3) : KHÔNG THỂ NÀO QUÊN (PHẦN 3)
20:50:00 CSI: MIAMI (SEASON 8) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: MIAMI (PHẦN 8)
21:45:00 CSI: VEGAS (SEASON 2) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 2)
22:40:00 VENOM
Lịch phát sóng AXN 11/11/2022