28/06/2022 - 7:41 PM

Lịch phát sóng AXN 1/6/2022

Lịch phát sóng AXN 1/6/2022

00:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
01:25:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
02:20:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
03:15:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
04:10:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
05:05:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
06:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:35:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
08:30:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
09:20:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
10:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
11:55:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
12:45:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
13:40:00 CSI: VEGAS (SEASON 1) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: VEGAS (PHẦN 1)
14:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
15:25:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 CSI: NY (SEASON 7) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG: NEW YORK (PHẦN 7)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 13) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 13)
19:00:00 HUDSON & REX (SEASON 3) : HUDSON & REX (PHẦN 3)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 33) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 33)
20:50:00 CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (SEASON 13) : ĐỘI ĐIỀU TRA HIỆN TRƯỜNG (PHẦN 13)
21:45:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 SEAL TEAM (SEASON 5) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 1/6/2022