29 October, 2020

Xạ thủ đua tài Tập 3 Full – 23/7/2020

DJ Chip, FunkyM ngang tài sức, mỗi người gánh 2 “tạ” Rambo, Pino