nGày 23/10/2019

Úm Ba La Chữ Gì Tập 20 Full – 15/6/2019

Úm Ba La Chữ Gì Tập 20 Full – 15/6/2019

Xuân Nghị, Duy Khương liên tục bắt bẻ chương trình khi đoán ô chữ

Úm Ba La Chữ Gì Tập 20 Full – 15/6/2019