nGày 22/11/2019

Sàn đấu ca từ Tập 8 full – 7/6/2019 – Mùa 3

Sàn đấu ca từ Tập 8 full – 7/6/2019 – Mùa 3

Nhật Lê lườm Sam khi cô thừa nhận thích Quang Hải

Sàn đấu ca từ Tập 8 full – 7/6/2019 – Mùa 3