nGày 24/02/2020

Nhanh như chớp Tập 39 Full – 5/1/2019

Nhanh như chớp Tập 39 Full – 5/1/2019

Huỳnh Lập-Quang Trung-Thanh Vàng chống team Midu-Jun Vũ-Will

Nhanh như chớp Tập 39 Full – 5/1/2019