24 November, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 27/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 54 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 11 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 34 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 42 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 30 (Singapore) 05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 5 (Ấn Độ) 06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 26/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 53 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 10 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 33 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 41 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 29 (Singapore) 05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 4 (Ấn Độ) 06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 25/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 52 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 9 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 32 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 40 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 28 (Singapore) 05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 3 (Ấn Độ) 06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 24/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 51 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 8 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 31 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 39 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 27 (Singapore) 05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 2 (Ấn Độ) 06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 23/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 7 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 30 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 38 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 26 (Singapore) 05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 1 (Ấn Độ) 06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 22/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 49 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 6 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 29 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 37 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 25 (Singapore) 05:00:00 PHÉP THỬ TÌNH YÊU – Tập 22 (Cuối) (Thái Lan) 06:00:00 LỜI …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 21/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 48 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 5 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 28 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 36 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 24 (Singapore) 05:00:00 PHÉP THỬ TÌNH YÊU – Tập 21 (Thái Lan) 06:00:00 LỜI NGUYỀN …

Chi tiết

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/11/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp www.lichtruyenhinh.com

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 47 (Mexico) 01:00:00 SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 4 (Singapore) 02:00:00 BẢO VẬT THẦN Y – Tập 27 (Trung Quốc) 03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 35 (Trung Quốc) 04:00:00 THANH XÀ BẠCH XÀ – Tập 23 (Singapore) 05:00:00 PHÉP THỬ TÌNH YÊU – Tập 20 (Thái Lan) 06:00:00 LỜI NGUYỀN …

Chi tiết