nGày 18/01/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/9/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/9/2019
00:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 49 (Philippines)
01:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 52 (Hàn Quốc)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 12 (Hong Kong)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 56 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 47 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 3 (Philippines)
06:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 49 (Thái Lan)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 3 (Philippines)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 47 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 56 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 3 (Philippines)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 47 (Trung Quốc)
12:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 50 (Philippines)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 56 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 3 (Philippines)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 47 (Trung Quốc)
16:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 50 (Philippines)
17:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 53 (Hàn Quốc)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 13 (Hong Kong)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 57 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 48 (Trung Quốc)
21:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 4 (Philippines)
22:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 50 (Thái Lan)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 57 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 9/9/2019