nGày 27/01/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/9/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/9/2019
00:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 47 (Philippines)
01:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 50 (Hàn Quốc)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 10 (Hong Kong)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 54 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 45 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 1 (Philippines)
06:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 47 (Thái Lan)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 1 (Philippines)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 45 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 54 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 1 (Philippines)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 45 (Trung Quốc)
12:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 48 (Philippines)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 54 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 1 (Philippines)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 45 (Trung Quốc)
16:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 48 (Philippines)
17:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 51 (Hàn Quốc)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 11 (Hong Kong)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 55 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 46 (Trung Quốc)
21:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tâp 2 (Philippines)
22:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 48 (Thái Lan)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 55 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 7/9/2019