nGày 18/01/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2019
00:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 4 (Singapore)
01:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 4 (Philippines)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 19 (Hong Kong)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 63 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 54 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 10 (Philippines)
06:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 4 (Singapore)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 10 (Philippines)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 54 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 63 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 10 (Philippines)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 54 (Trung Quốc)
12:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 63 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 10 (Philippines)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 54 (Trung Quốc)
16:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore)
17:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 5 (Philippines)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 20 (Hong Kong)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 64 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 55 (Cuối) (Trung Quốc)
21:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 11 (Philippines)
22:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 5 (Singapore)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 64 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2019