nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2019
00:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 24 (Thái Lan)
01:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 27 (Hàn Quốc)
02:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 31 (Trung Quốc)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 31 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 22 (Trung Quốc)
05:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan)
06:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 24 (Thái Lan)
07:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 22 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 31 (Hàn Quốc)
10:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 22 (Trung Quốc)
12:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 25 (Thái Lan)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 31 (Hàn Quốc)
14:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 13 (Thái Lan)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 22 (Trung Quốc)
16:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 25 (Thái Lan)
17:00:00VÉN MÀN BÍ MẬT – Tập 28 (Hàn Quốc)
18:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 32 (Trung Quốc)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 32 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 23 (Trung Quốc)
21:00:00BẮT LẤY THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan)
22:00:00YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – Tập 25 (Thái Lan)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 32 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/8/2019