nGày 19/02/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2019
00:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 1 (Singapore)
01:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 1 (Philippines)
02:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 16 (Hong Kong)
03:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 60 (Hàn Quốc)
04:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc)
05:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines)
06:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 1 (Singapore)
07:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines)
08:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc)
09:45:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 60 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines)
11:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc)
12:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 2 (Singapore)
13:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 60 (Hàn Quốc)
14:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 7 (Philippines)
15:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 51 (Trung Quốc)
16:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 2 (Singapore)
17:00:00CÁNH CUNG TÌNH YÊU – Tập 2 (Philippines)
18:00:00TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 17 (Hong Kong)
19:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 61 (Hàn Quốc)
20:00:00ÔNG BÀ THỔ ĐỊA – Tâp 52 (Trung Quốc)
21:00:00ĐIỆP VỤ CHÂN DÀI – Tập 8 (Philippines)
22:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tâp 2 (Singapore)
23:00:00ÂM MƯU GIA TỘC – Tập 61 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/9/2019