nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/7/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/7/2019
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 23 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 49 (Hàn Quốc)
02:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 33 (Trung Quốc)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 73 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 32 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 23 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 32 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 73 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 32 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 73 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 32 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 50 (Hàn Quốc)
18:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 34 (Trung Quốc)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 74 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 105 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 33 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 74 (Hàn Quốc)
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 50 (Hàn Quốc)
02:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 34 (Trung Quốc)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 74 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 105 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 33 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 24 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 33 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 105 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 74 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 33 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 105 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 25 (Singapore)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 74 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 33 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 105 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 25 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 51 (Hàn Quốc)
18:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 35 (Trung Quốc)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 75 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 106 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 34 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 25 (Singapore)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 75 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/7/2019