22 September, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 2/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:40 TWILIGHT: SAYA IN SASARA
03:50 RECALL
06:00 CHEESE IN THE TRAP
08:10 GIRL COPS
10:10 THE HEART
12:10 THE SPIRAL
13:50 RECALL
16:00 TWILIGHT: SAYA IN SASARA
18:10 LONG’S STORY
19:50 CHEESE IN THE TRAP
22:00 THREE BAD GUYS
23:50 THE HUMAN COMEDY