19 January, 2021

Lịch phát sóng Red by HBO 18/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:50 THE HEART
02:50 VAMPIRE KIDS
04:20 SAY “I LOVE YOU”
06:10 CHASING
08:00 CANOLA
10:10 OUR MEAL FOR TOMORROW
12:10 FLYING WITH YOU
14:00 CHASING
15:50 THE HEART
17:50 EXTREME JOB
20:00 A LITTLE REUNION S1
21:00 A LITTLE REUNION S1
22:00 SAY “I LOVE YOU”
23:50 THE SUN ALSO RISES