nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 8/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 8/9/2019
01:10:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
03:15:00THE CATCHER WAS A SPY : TAY BẮT BÓNG LÀM ĐIỆP VIÊN
05:00:00THE COUNSELLOR : LUẬT SƯ CỐ VẤN
07:00:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
09:10:00AND THE BAND PLAYED ON : VÀ CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN
11:45:00THE BIG SHORT : VỤ BÁN KHỐNG LỊCH SỬ
14:00:00THE COUNSELLOR : LUẬT SƯ CỐ VẤN
16:00:00THE CATCHER WAS A SPY : TAY BẮT BÓNG LÀM ĐIỆP VIÊN
17:45:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
19:50:00LOVING PABLO : PABLO YÊU DẤU
22:00:00INHERENT VICE : KHUYẾT TẬT VỐN CÓ
Lịch phát sóng Max by HBO 8/9/2019