nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 8/8/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 8/8/2018
CÂN BẰNG/EQUILIBRIUM00:45 – 02:40
TƯỚNG HÈN BINH MẠNH/LIONS FOR LAMBS02:40 – 04:20
NỖI KINH HOÀNG Ở AMITYVILLE/THE AMITYVILLE HORROR04:20 – 06:00
POCAHONTAS/POCAHONTAS06:00 – 07:30
CON ĐƯỜNG VINH QUANG/GLORY ROAD07:30 – 09:35
MA TRẬN: TÁI NẠP/THE MATRIX RELOADED09:35 – 12:00
TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 308/GAME OF THRONES S308: SECOND SONS12:00 – 13:05
BẮT CHƯỚC/MIMIC13:05 – 15:00
GIỐNG NÒI PHẦN III/SPECIES III15:00 – 16:55
NHỮNG KẺ CAN TRƯỜNG 106/THE BRAVE S106: SEVILLE DEFECTION16:55 – 17:45
ĐIỆP VIÊN NHÍ/SPY KIDS17:45 – 19:25
QUYỂN SÁCH BÓNG TỐI: PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR PHẦN 2/BOOK OF SHADOWS: BLAIR WITCH 219:25 – 21:00
ACE VENTTURA: THÁM TỬ THÚ CƯNG/ACE VENTURA: PET DETECTIVE21:00 – 22:35
VỤ TRỘM/HEIST22:35 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 8/8/2018