nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 7/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/9/2019
00:25:00THE TWILIGHT ZONE S103: REPLAY : MIỀN HƯ ẢO 103
01:20:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
03:00:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
04:50:00CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
06:50:00BOWFINGER
08:35:00STOP! OR MY MOM WILL SHOOT : DỪNG LẠI! KHÔNG MẸ TÔI BẮN
10:10:00BARB WIRE
11:55:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
14:05:00CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
16:05:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
17:55:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
19:35:00ALIENS : NHỮNG QUÁI VẬT VŨ TRỤ
22:00:00THE TWILIGHT ZONE S104: A TRAVELER : MIỀN HƯ ẢO 104
23:00:00LOVING PABLO : PABLO YÊU DẤU
Lịch phát sóng Max by HBO 7/9/2019