16 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2021

01:10:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
02:50:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
05:10:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 108
06:00:00 ROOM 104 S3 : PHÒNG 104 301
06:25:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
07:55:00 CREED II : CREED PHẦN 2
10:05:00 BAIT : CON MỒI
12:00:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
13:40:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
14:20:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
16:45:00 SUGAR
18:35:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
20:25:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
22:00:00 THE HANGOVER PART II : CHẾNH CHOÁNG PHẦN II
23:40:00 THE HANGOVER PART III : CHẾNH CHOÁNG PHẦN III
Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2021