nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 6/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 6/9/2019
00:55:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
04:40:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
06:30:00GOSSIP : BUÔN CHUYỆN
08:10:00ENCRYPT : MÃ HÓA
09:50:00IN THE GLOAMING : TRONG ÁNH HOÀNG HÔN
11:05:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
12:45:00BOWFINGER
14:30:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
18:15:00BARB WIRE
20:00:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
22:00:00ALIENS : NHỮNG QUÁI VẬT VŨ TRỤ
Lịch phát sóng Max by HBO 6/9/2019