25 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 5/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 GONE GIRL
03:55 SPEED 2 CRUISE CONTROL
07:45 MAKING THE MOVIES S1
08:15 PROMETHEUS
10:20 KISS THE GIRLS
12:15 SNAKES ON A PLANE
14:05 MISERY
15:55 MAKING THE MOVIES S1
16:25 TRUMAN
18:40 SGT. BILKO
20:20 ELEKTRA
22:00 JARHEAD: LAW OF RETURN
23:45 SEED OF CHUCKY