nGày 24/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 27/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 27/6/2019
01:35:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
04:10:00FROM DUSK TILL DAWN : TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH
06:00:00ALL THE WAY : ĐI ĐẾN CÙNG
08:20:00BARB WIRE
10:05:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
12:40:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
14:30:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
18:15:00PALE RIDER : HIỆP SĨ NGỰA XÁM
20:20:00FAIR GAME : CUỘC CHƠI CÔNG BẰNG
22:00:00JETT S102 : JETT 102
23:15:00ALIEN RESURRECTION
Lịch phát sóng Max by HBO 27/6/2019