nGày 24/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/9/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 16/9/2018
NGƯỜI CHƠI/GAMER00:40 – 02:20
KỊP THỜI/IN TIME02:20 – 04:20
ĐIỆP VỤ BÁO HỒNG/THE PINK PANTHER04:20 – 06:00
GẮN BÓ/COMMITTED06:00 – 07:45
CÔ SLOANE/MISS SLOANE07:45 – 10:05
THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT/BULLETPROOF MONK10:05 – 12:00
/ASSASSINATION TANGO12:00 – 14:10
CUỒNG NỘ/MAN ON FIRE14:10 – 16:45
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT/TRUE STORY16:45 – 18:35
MA TRẬN: TÁI NẠP/THE MATRIX RELOADED18:35 – 21:00
NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN NĂM CÁNH QUÂN/THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES21:00 – 23:30
TRÒ CHƠI TUẦN LỘC/REINDEER GAMES23:30 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 16/9/2018