nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 16/5/2019
RADIO / RADIO01:20 – 03:20
GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH / ALIEN AUTOPSY03:20 – 05:05
MÊ SẢNG / DELIRIUM05:05 – 06:50
SUGAR / SUGAR06:50 – 08:50
TRẮNG XÓA / WHITEOUT08:50 – 10:40
KẺ BẮT CHƯỚC / COPYCAT10:40 – 12:50
ĐÁNH CẮP NHÂN DẠNG / TAKING LIVES12:50 – 14:40
RADIO / RADIO14:40 – 16:40
ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI / ESCAPE TO VICTORY16:40 – 18:45
GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH / ALIEN AUTOPSY18:45 – 20:30
ĐỒ CHƠI TRẺ CON / CHILD’S PLAY20:30 – 22:00
CHIẾN BINH 106 / WARRIOR S10622:00 – 23:10
MỘT THỜI GIẾT CHÓC / A TIME TO KILL23:10 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 16/5/2019