25 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 14/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
02:30 MAKING THE MOVIES S1
02:55 CONSTANTINE: CITY OF DEMONS
04:25 KISS THE GIRLS
06:20 MYSTERY MEN
08:25 FLETCH LIVES
10:00 DIE HARD
12:10 KISS THE GIRLS
14:05 RISE OF THE PLANET OF THE APES
15:50 MAKING THE MOVIES S1
16:20 WORLD TRADE CENTER
18:30 BLADES OF GLORY
20:05 THE HEARTBREAK KID
22:00 PRIEST (2011)
23:30 X-MEN