nGày 17/07/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 13/5/2019
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN / RENEGADES00:25 – 02:20
ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ / ASSASSINATION TANGO02:20 – 04:20
ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI / ESCAPE TO VICTORY04:20 – 06:25
MIÊU NỮ / CATWOMAN06:25 – 08:20
CREED / CREED08:20 – 10:45
ĐỘNG LỰC / DRIVEN10:45 – 12:50
ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ / ASSASSINATION TANGO12:50 – 14:50
KHÔNG LỐI VỀ / POINT OF NO RETURN14:50 – 16:45
TEQUILA BÌNH MINH / TEQUILA SUNRISE16:45 – 18:50
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN / RENEGADES18:50 – 20:50
CHIẾN BINH 106 / WARRIOR S10620:50 – 22:00
BARB WIRE / BARB WIRE22:00 – 23:45
CHUYỆN GIẬT GÂN / PULP FICTIO

 

Lịch phát sóng Max by HBO 13/5/2019