nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 11/7/2019
01:35:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
03:35:00BLADE RUNNER : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ
05:40:00SGT. BILKO : TRUNG SĨ BILKO
07:25:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
10:15:00SPACE COWBOYS : NHỮNG CHÀNG CAO BỒI KHÔNG GIAN
12:35:00SGT. BILKO : TRUNG SĨ BILKO
14:20:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
16:10:00BLADE RUNNER : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ
18:15:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
20:15:00BARB WIRE
22:00:00JETT S104 : JETT 104
23:15:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
Lịch phát sóng Max by HBO 11/7/2019