13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 5/3/2021

Lịch phát sóng HBO 5/3/2021

02:25:00 THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
05:20:00 WEDDING CRASHERS : NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI Ở ĐÁM CƯỚI
07:20:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
09:25:00 SEARCHING : TÌM CON
11:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 900
11:30:00 THE WOLF HOUR : NỬA ĐÊM VỀ SÁNG
13:10:00 LES MISERABLES: THE STAGED CONCERT OF THE LEGENDARY MUSICAL : NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ: VỞ NHẠC KỊCH HUY
16:00:00 JOHNNY ENGLISH
17:30:00 WEDDING CRASHERS : NHỮNG VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI Ở ĐÁM CƯỚI
19:25:00 THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
21:00:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
22:50:00 THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN: HAI TÒA THÁP
Lịch phát sóng HBO 5/3/2021