17 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 25/3/2021

Lịch phát sóng HBO 25/3/2021

00:40:00 SEARCHING : TÌM CON
02:15:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
03:45:00 CROSSWORD MYSTERIES: PROPOSING MURDER : BÍ ẨN TRÒ CHƠI Ô CHỮ: VỤ ÁN LỜI CẦU HÔN
05:10:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
07:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 903
07:45:00 HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
10:00:00 SUPERMAN: MAN OF TOMORROW : SIÊU NHÂN: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TƯƠNG LAI
11:25:00 TERMINATOR SALVATION : KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
13:15:00 JUST MERCY
15:30:00 LOVE ACTUALLY : YÊU THỰC SỰ
17:40:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
19:05:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
21:00:00 BEN-HUR (2016)
23:05:00 THE EYE : CON MẮT
Lịch phát sóng HBO 25/3/2021