12 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 19/3/2021

Lịch phát sóng HBO 19/3/2021

02:35:00 MISERY
04:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 902
04:50:00 THE LIGHTHOUSE : NGỌN HẢI ĐĂNG
06:35:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 1 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 1
08:55:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
11:05:00 FLIGHT : CHUYẾN BAY
13:20:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
15:25:00 RICHARD JEWELL
17:35:00 JOHNNY ENGLISH
19:00:00 1917
21:00:00 BATTLESHIP : CHIẾN HẠM
23:10:00 THE WAY BACK
Lịch phát sóng HBO 19/3/2021