nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng HBO 14/6/2019

Lịch phát sóng HBO 14/6/2019
00:40:00THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
02:45:00YOUR HIGHNESS : THƯA HOÀNG TỬ
04:20:00ANGUS, THONGS AND PERFECT SNOGGING : ANGUS, QUẦN DÂY VÀ NỤ HÔN HOÀN HẢO
06:00:00THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
08:00:00SHOWTIME : GIỜ HÀNH ĐỘNG
09:35:00UP IN THE AIR : LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG
11:20:00THE HBO MOVIE SHOW 08
11:45:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
13:50:00THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
16:00:00ELLA ENCHANTED : ELLA BỊ BỎ BÙA
17:35:00MONSTERS, INC. : CÔNG TY QUÁI VẬT
19:05:00DOCTOR STRANGE : BÁC SĨ STRANGE
21:00:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
22:35:00BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
Lịch phát sóng HBO 14/6/2019