nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng HBO 11/9/2017

Lịch phát sóng HBO 11/9/2017
00:20SISTERS : CHỊ EM
02:10HOLLYWOOD ON SET 717 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 717
02:35HIGHLANDER : NGƯỜI CAO NGUYÊN
04:30SHREK 2
06:00HOLLYWOOD ON SET 718 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 718
06:30RAMBO: FIRST BLOOD PART II
08:05CONTACT : LIÊN LẠC
10:30BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S308
11:00INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH S208
11:30THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC NÔNG
12:55THE SHAGGY DOG : CHÚ CHÓ SHAGGY
14:30NORTH COUNTRY : VÙNG PHÍA BẮC
16:30JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH (2008) : HÀNH TRÌNH TỚI TÂM TRÁI ĐẤT
18:00JULIE & JULIA
20:05CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
22:00BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S308
22:30INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH S208
23:00THE STANFORD PRISON EXPERIMENT : THÍ NGHIỆM NHÀ TÙ STANFORD

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 11/9/2017