17 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 8/4/2021

00:00:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
01:05:00 POMS : ĐỘI CỔ VŨ HƯU TRÍ
02:45:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
04:40:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
06:30:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
07:55:00 SWORD OF TRUST : THANH KIẾM CỦA NIỀM TIN
09:25:00 CLARA’S GHOST : HỒN MA CỦA CLARA
11:05:00 BIGGER : VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
12:55:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
14:40:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
16:40:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
18:25:00 ADVENTURES OF DALLY & SPANKY : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA DALLY VÀ SPANKY
20:10:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
22:10:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
Lịch phát sóng Fox Movies 8/4/2021