24 January, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 13/8/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 13/8/2020

00:15:00 HOTEL ARTEMIS : KHÁCH SẠN TỘI PHẠM
01:55:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
03:55:00 GEORGE OF THE JUNGLE : CHÚA TỂ RỪNG XANH
05:30:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
07:25:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
09:30:00 TOY STORY : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI
10:55:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP
12:50:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
14:25:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
16:15:00 IRON MAN : NGƯỜI SẮT
18:25:00 LINEAGE OF LIES : NGƯỜI BÀ GIẢ DỐI
20:00:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
22:10:00 PEPPERMINT : THIÊN THẦN CÔNG LÝ
23:55:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
Lịch phát sóng Fox Movies 13/8/2020